Tüzük (Charter)

AVRUPA KADIN LOBİSİ TÜRKİYE KOORDİNASYONU (AKL-TK)

 

Üyelik Başvurusu ve Süreç

 

 • Aday olmak için “başvuru” yapılması esastır.
 • AKL-TK’ya yapılan başvurular öncelikle AKL-TK Koordinasyon Gurubu’nda (AKL-TK KG) değerlendirilir. AKL-TK üyelik ilkelerine uyan başvurular Genel Kurul’a sunulur ve varılacak konsensus sonucu üyelik başvuruları kabul edilir. Üzerinde konsensus sağlanmayan örgütler, yazılı olarak bilgilendirilir.
 • Bağımsız, özerk, hak temelli çalışan, CEDAW ilkelerini kabul eden kadın örgütleri, grupları, inisiyatifleri üyelik başvurusunda bulunabilir.
 • Uluslararası kadın örgütlerinin Türkiye temsilcilikleri de üyeliğe başvurabilir.
 •  AKL-TK’ya federasyonlar, birlikler gibi çeşitli örgütleri içinde barındıran çatı örgütler, bünyesinde bulundurduğu üye örgütlerden herhangi birinin tüzüğünün AKL-TK üyelik kriterlerine aykırılık oluşturabileceği ihtimali nedeniyle üye olmazlar.
 •  AKL-TK’ya örgütler tek tek üye olabilir. Birden fazla yerde örgütlenen kuruluşlar AKL TK’da bir asil üye ve bir yedek üye ile temsil edilebilirler. Asil üyeler söz ve oy hakkına sahiptirler. Yedek üyeler ise sadece söz hakkına sahiptiler.  AKL TK, asil üyelerin Genel Kurul ve diğer toplantılara katılımını sağlamak için kaynak yaratmak ile yükümlüdür. Yedek üyeler ise toplantılara kendi kaynakları ile katılabilirler.
 • Üyelikler genel kurulda görüşülerek ve oylanarak kabul edilir. Genel Kurul’dan en az 30 gün önce yapılmış üyelik talepleri genel Kurul’da dikkate alınır, Genel Kurul’a 30 günden daha az zaman kala yapılan başvurularsa bir sonraki genel kurulda görüşülür.
 • Üye örgütler belli bir yıllık katkı payı/üyelik aidatı öderler. Üyelik aidatını mali zorluklar nedeniyle ödeyemeyen örgütlerin aidatları, AKL-TK bünyesinde oluşturulacak bir fondan, böyle bir fon olmadığında ya da fonda kaynak bulunmadığında ise, diğer kadın örgütlerinin dayanışması ile karşılanır.

Üyelik İçin Temel Kriterler ve üyelerin yetki ve sorumlulukları

 

AKL TK, aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 • Anti-militarist
 • Anti-faşist
 • Özgürlükçü ve eşitlikçi
 • Homofobik ve transfobik olmayan
 • Evrensel düşünüp yerel çalışmak
 • Feminist ilke ve yöntemleri benimser
 • Her türlü tahakküm biçimine, şiddet ve hiyerarşiye karşıdır.
 • AKL’ye üye örgütler kendi aralarındaki ilişkilerde kadın dayanışmasını esas alan yöntemleri benimser.

Bu ilkelerin ihlal edildiği bilgisini edinen AKL-TK üyeleri ihlale duyarsız kalamaz. AKL- TK KG, ilkeleri ihlal eden kişi ve örgütlerin de içinde yer alacağı konuşma ortamını hazırlama sorumluluğundadır.

Toplantının katılımcıları tarafından ihlal durumu tartışılır, konsensus sağlanması durumunda ilkeleri ihlal ettiği iddia edilen üyeden tutum değişikliği yapması beklenir.

Üyeler;

 • Aidat ödemek,
 • Genel kurula katılmak,
 • Tüzüğe uygun davranış içinde olmak,
 • Kuruluşlarına ilişkin bilgileri ve görüşleri sekreteryaya iletmek,

ile yükümlüdürler.

Üyeler, tüm görevlere eşit haklı üye olarak talip olabilir, usulsünce seçilebilirler, çalışmalara katılabilirler.

Genel Amaçlar

 • AB’nin politikalarına feminist bakış açısıyla müdahil olunması,
 • AB müktesebatında kadın erkek eşitliğine ilişkin yaklaşımın ve politikaların feminist süzgeçten geçirilerek Türkiye gündemine taşınması ve uygulanması yönünde baskı yapılması,
 • Türkiye’nin AB üyelik sürecine feminist bakış açısıyla müdahil olunması,
 • AB eşitlik müktesebatına Türkiye ve dünya kadın hareketinin gündemi doğrultusunda müdahil olunması,

AB Tarafıyla İşbirliği Süreçleri

 

 • AKL aracılığıyla Avrupa Kadın Hareketi ile etkileşim ve dayanışma içinde olmak,
 • AKL ile işbirliği yapmak, AKL’nin AB’nin cinsiyetçi ayrımcılıktan arındırılmasına yönelik mevzuat ve uygulamayı izleme, raporlama ve lobi faaliyetleri yürütmesine katkıda bulunmak,
 • Savaş karşıtlığı ile ilgili tavrın politik gündeme taşınması ve bu tavrın süreklileştirilmesi için AKL’ye öneride bulunmak, bu amaçla AKL üyeleriyle ilişki ve işbirliği geliştirmek,
 • Kadın Örgütlerinin AB Fonlarından yararlanması için politika ve programlar geliştirmek, lobi yapmak.

Genel Kurulun İşleyiş, Kural ve Süreçleri

 

 • Koordinasyon Grubunun belirlendiği Genel Kurul 2 yılda bir yapılır; ancak Genel Kurul’un istişare amaçla yılda en az bir kez toplanması esastır.
 • Örgütler, doğrudan yetkili bir temsilci ile katılırlar. Örgütler, birbirlerine vekalet veremezler.
 • Zorunlu ve kabul edilebilir sebeplerle Genel Kurula katılamayacak örgütlerin Koordinasyon Grubuna yazılı olarak bilgi verirler. İki kez üst üste mazeretsiz olarak Genel Kurula katılmayan örgütün AKL-TK üyeliği düşer.
 • Aidatını iki yıl boyunca gerekçesiz ödemeyen örgütler genel kurulda oy kullanamazlar.

Genel Kurul;

 

 • Koordinasyon grubunu seçer.
 • Yeni üye başvurularını değerlendirir ve karara bağlar.
 • Aidatını ödememek, gerekçesiz olarak Genel Kurula iki kez üst üste katılmamak vb. nedenlerle üyeliği düşen örgütlerin durumunu görüşüp bu örgütlere ilişkin yapılacak işlemleri belirler, karara bağlar.
 • AKL’nin yıllık genel kuruluna katılacak AKL-TK temsilcileri için önerilerde bulunur.
 • Yapılmış çalışmaları değerlendirir.
 • Gelir-gider bütçesini görüşüp değerlendirir, onaylar, yeni dönem gelir-gider bütçesini değerlendirip onaylayarak yürürlüğe koyar.
 • Alternatif raporlarla ilgili değerlendirmelerde bulunur, yönlendirici kararlar alır.
 • Yeni çalışma önerileri, politika ve program önerileri Genel Kurul’da gündeme getirilir, ele alınır. Bu çerçevede çalışma yöntemleri oluşturulup karara bağlanır.

Koordinasyon Grubu ve Görevleri

 • Koordinasyon Grubu (KG), en fazla 9 üye örgütten oluşur.
 • Sürekliliği sağlamak için üç örgütün devamlılığı sağlanır. AKL TK KG,  bu üç örgütü kendi içinde belirler. KG, bu amaçla bir ön çalışma yapar ve Genel Kurula sunar. Ancak, Genel Kuruldaki seçim esastır.
 • Genel Kurul’da KG’ye katılacak diğer örgütler, seçim ile değil gönüllülük esasına göre belirlenir.
 • Altıdan fazla gönüllü örgüt var ise Genel Kurul’da mutabakat sağlanarak bazı örgütler AKL TK KG yedek listesine kaydırılır.
 • AKL TK KG, en fazla 9 asil, en fazla 9 yedek olmak üzere 18 örgütten oluşur.
 • AKL TK KG’nin toplantıları, asil üyelerle belli aralıklarla yapılır. Ancak, yedek üyeler bu toplantılardan haberdar edilir ve katılmak isteyenlerin katılmaları sağlanır.
 • Genel Koordinatör, AKL Yönetim Kurulu Üyesi ve Şiddet Gözlemevi’nde AKL-TK’yi temsil eden kişiler, görevleri bittikten sonra 2 dönem boyunca AKL-TK’nın tüm toplantı ve çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler.
 • Toplantılara bir yılda arka arkaya 2 kez katılamamış örgütlerin  (iş yoğunlukları olduğu düşünülerek) toplantılara 3. kez de katılamaması durumunda örgütlere, asil üyeliklerinin düşürüleceğine dair yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim yapılan örgütler 3. kez de katılımları sağlanamadığı takdirde asil üyelikten yedek üyeliğe kaydırılır ve yedek üyelikten bir örgüt de asil üyeliğe kaydırılır.
 • Bir üye örgütün KG üyeliği üst üste en fazla iki dönem (4 yıl) sürebilir.
 • KG, bir aylık süreleri geçmeyecek biçimde düzenli aralıklarla toplanır.
 • KG hiyerarşisiz, şeffaf, hesap verebilir bir çalışma sistemi içinde olmalıdır.
 • KG, kendi içinden Sekretaryayı yürütecek örgütü seçer.
 • KG, ayrıca bir Koordinatör seçebilir.
 • KG, gerektiğinde ve koşullar oluştuğunda profesyonel çalışan istihdam edebilir.
 • KG, AKL TK Genel Kurulunun önerileri doğrultusunda AKL’nin yıllık olağan Genel Kuruluna katılacak temsilcileri ve AKL Yönetim Kurulu üyesini seçer[1].
 • AKL’nin çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca’dır. Bilginin tüm AKL-TK üyelerince ulaşılabilir olmasını sağlamak açısından mümkün olduğu her koşulda çeviri gerçekleştirilmelidir. KG, bu hedefi gerçekleştirecek çalışmaları oluşturur, koordine eder.
 • KG gerektiğinde başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • KG, AB mevzuatı ve Türkiye’deki yasal mevzuat ve uygulama vs. ile ilgili konularda eşgüdüm içerisinde faaliyet gösterecek çalışma grupları oluşturulabilir.
 • KG, ihtiyaç duyulduğunda bilgilendirici materyal hazırlar, eğitim çalışması yapar.
 • KG, üye örgütlere ilişkin bilgilerin toplanıp paylaşılmasını sağlar. Bilgilerin sekreteryaya iletilmesinden üye örgütler sorumludur.
 • KG, gerektiğinde medyadan yararlanır, işbirliği yapar.
 • KG, bilgi akışı ve iletişimi etkin bir biçimde örgütler.
 • KG, Genel Kurul’a detaylı bir gelir-gider bütçesi hazırlayıp sunar.

Sekreterya ve görevleri

 

 • Sekreterya işleri için Sekretaryayı yürüten örgütün ofisi kullanılır.
 • Sekreterya, bilgi akışını düzenli olarak sağlar, bilgisayar erişimi olmayan gruplara farklı yollarla ulaşıp bilgilenmelerini sağlar.
 • Katkı paylarını toplar, bir havuz bütçede tutar, Genel Kurul tarafından onaylanmış kalemler halinde detaylandırılmış bütçeye uygun harcamaları –belgelendirerek- gerçekleştirir.
 • Genel Kurul’a faaliyet ve bütçe raporları sunar.

 

Bütçe

 

a)      Üyelik Aidatları

 • Üyeler, yıllık bir katkı payı (aidat) öderler.. Bu miktar, her Genel Kurulda konuşulup karara bağlanır. [2]
 • Katkı payları her yılın dördüncü ayı sonuna kadar ödenir.
  • Aidatını ödeyemeyecek durumdaki üyeler için fon ve dayanışma yolları KG tarafından uygulamaya sokulur.

b)     Diğer Gelir Kaynakları

 • AKL-TK, faaliyetlerine kaynak oluşturmak amacıyla KG aracılığıyla proje yapabilir.
 • Üyeler arasında proje ilişkileri geliştirebilir, bu çalışmalardan AKL-TK gelir havuzuna katkı sağlayabilir.
 • Bağış alabilir.

 


[1] AKL genel işleyiş ve kurallarına göre her ülke koordinasyonu, AKL Yönetim Kurulunda Ulusal Koordinasyon tarafından aday gösterilen ve AKL Genel Kurulunda oylama yöntemi ile seçilen bir üye ile temsil edilir. Bu üye, ülke Koordinasyonuna kendisine gelen bilgi ve belgelerin aktarımını yapmakla yükümlüdür. Şu andaki temsilcimiz AKL Yönetim Kurulunun (iç işleyişine ilişkin yazışmalar hariç) kendisine gelen tüm bilgi, duyuru ve dökümanları “şeffaflık” ve “bilgi sürekliliğini sağlama” anlayışı çerçevesinde, AKL-TK listesine kesintisiz iletmektedir. Önümüzdeki dönemlerde  aday gösterilecek temsilcinin de bu bilgi akışını dikkatle sürdürmesi esastır. AKL kural ve prosedürlerine göre, temsilci üye AKL Yönetim Kurulunda üst üste en fazla 3 dönem yer alabilir (6 yıl).

[2] 2009 yılı katkı  payı Genel Kurul’da 100 TL olarak belirlenmiştir. 2011 yılı katkı payı, Genel Kurulda üye örgütler tarafından yeniden belirlenecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s